第19回すららカップ最終発表 海外部門 | 【公式】無学年式オンライン教材『すらら』                    

19th
Surala Cup
(Final Announcement)

International Students
Final Results Announcement
Pengumuman Hasil Akhir
Siswa Internasional
ජාත්‍යන්තර සිසුන්ගේ අවසන් ප්‍රතිඵල නිවේදනය

Mission Accomplished Award
Penghargaan Penyelesaian Misi
මෙහෙයුම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වන සම්මානය

School/Juku
Sekolah Partner/Surala Math Station
පාසල / JUKU
Country name
Nama negara
රටේ නම
Name or Handle Name
Nama atau Nama Pengguna/ සැබෑ නම Handle Name
Surala Math StationインドネシアBilal Muhammad Arsyad Suryatama
Muhammad. Jahdan Firdaus
Yusuf Afraaz Rhoda
Fatimah Shakila Khairina Nawawi
Almahira Nafisa Putri Andini
GTsaqif_SMSi
Asimido Delvino Manalu
Muhammad Hisyam Wahid
Ruth Marvella Faith Keiko Tumon
Naizar Fadhil Rohimat
Namiyah Ayumi Juangsa
Anindya Putri Nathania Andiantoro
Firas Bahanan
Almira Hasna Latifah
SDIT salsabilla bekasiインドネシアNufail akbar
Next Learners Home LearningスリランカT.M.R.Dinara Disanayake
එස්. තනුජන දම්සස් සමරනායක
Saviru jayasinghe
B. Thashmila
Numa HL . Surala
Yaqoob Nazar
Kids Maths Lab - GampahaスリランカP.D. Disas Randinu
KR Methumdi Mallawa Bandara
M. R. Saneth Saahitha Gayashan
W.A.LOCHANA GUNARATHNE
PUBUDU Educational CenterスリランカG.G.Santhusi Adhithya
New Generation International SchoolsエジプトOmar Ghitany

School/Juku
Sekolah Partner/Surala Math Station
පාසල / JUKU
Country name
Nama negara
රටේ නම
Name or Handle Name
Nama atau Nama Pengguna/ සැබෑ නම Handle Name
Surala Math StationインドネシアMuhammad Dzaki
Madia Az Zahra Putri Ariteja
Fathan Ataya El-Arsyad
Rasya_SMSi
Hania_SMSi
Salsabila Islamic SchoolインドネシアAnnisa Aishwarya Ahlam
Next Learners Home LearningスリランカDulanya Agrasari wijesingha
Chenara Weerasinghe
W.Senuk Sasnindu Perera
C.K.M.Sasmitha Oshadha Bandara
S.W.M.Lithumsa Thenuki Senavirathne
H.G.Kithmi Chalmindu Sanyama Wijewardhana
Umar Riza
R.Kawindu Induwara Rajarathne
N.A.Udantha Induneth
L.LAKSHAAN HL SURALA
R.S.M.K.G.Senavirathna
Kids Maths Lab - GampahaスリランカP.D. Savithi Sandesma
H. H. Eshika Nirwani Hewawasam
M R B Gihansa Nilnethu
Chanthushan devsith
Oneshi S. L. Bandara
Ehansa S.L. Bandara
Linuk Lonija Dissanayake
Thinuli Minulya Sendini Wickramanayaka
පිනිදි නිකසලී කුලරත්න
Shanuli Nethuliya Mahanama
Hasari Denethma Manikpura
Shahim Jayasinghe
E.V.A.SENURYA TELEESHA EDIRISINGHE
Abhaya A. Attanayaka
Mabotuwana Vithanage Hisandhi Nethdini
Thinithi Withana
W. K. Enindu Matheesha Niroshana
K.G.Sonushi Sahithra Kiramage
Nisuli Yehansa Liyanage
G.සුවේත දිස්නාල් පෙරේරා
Ranumi Radasini
PUBUDU Educational Centerスリランカපි.බි. වන්දිත දෙවින්ද
Rivinu jayuka
Bandarawaththa Parakkrama VidyalayaスリランカW.A.Yenuli Chalinya Linadi
Surala juku Nugegoda WBスリランカM A Yohansa Nirmani Dharmadasa
New Generation International SchoolsエジプトAdam Mohamed Nagy

School/Juku
Sekolah Partner/Surala Math Station
පාසල / JUKU
Country name
Nama negara
රටේ නම
Name or Handle Name
Nama atau Nama Pengguna/ සැබෑ නම Handle Name
Surala Math StationインドネシアMikhaylarea Amarylis Diandra
Eugenius Michael Cenjaya
Andrina Zivana Rizkiya
Khansa Nur Azizah
Fathiya Sofia Putri
Muhammad Rafiiandra Athaillah
Rakean Adhyastha Abrisam Nusantara
Ratu Adzkiya Rakhshandrina
Farrel Radityansyah
Listya Aidah Mazaya
Raihan Thomas Jefferson
Sakha Gita Wiratama
Raffano Ahza Danish
Salsabila Islamic SchoolインドネシアNarendra Rabbani Prayogo
SD Muhammadiyah 7 BandungインドネシアAzhar Hafidz Pratama
Next Learners Home LearningスリランカNihinsa Dedunu
Rashmika Thalapage Don
S.A.Uvindu Vindula
Kemindu Sehas Udalagama
W.Pudamsa Pulmi De Silva
R.D.Isidhu Sunisith Uwanpriya Rajapakshe.
H.A.Heeratha
Sandasi Gaganya
Evindi Savithma Kodithuwakku
H B ලෝනිත මෙත්වින් ප්‍රේමචන්ද්‍ර
L.D.Yehansa Binuhas Liyanage
Kids Maths Lab - GampahaスリランカAdeesh Methsada Hettige
K.A.U.Indiv
W.K.A.Kavith Sanhitha
Senesh Sasmin
Y A Januli Rihansa Nayanadini
Isara Akshana
M.D.Oshada Wimandiw Rajapaksha
Thishmi Methushalie Premarathna
Senuk Jayaweera
G.D.Dulasi Tharulya Hasmini Perera
එන්.ජී.රිසිදි නුහංසා
Dinugi Disansa Welikumbura
Muthula Mahavidana
Thenuka Dineth Uggalla
Disinu Damsath Welikumbura
Sayara Gunarathne
Ometh Sansana Ranasinghe
M D Inula Kithman
R.M.YASIRU DINATH RATHNAYAKE
Yesara Damsak Samarasinghe
Geemini Abeykoon
Herath Mudiyanselage Ryan Yoshitha Sugathadasa
Yumeth Damsana Ranasinghe
Wijebandarage nithum lakdinu kumarasinghe
W.P. Lithika Senuk Thishakya
WEERAWARDANAGE HIRUJA MAHASEN WEERAWARDANE
Dinara Yumangee Lelwala Lokuge
Keshav Nirwan Jayasinghe
K.A.Useli Chanseya wijayasundara
Bandarawaththa Parakkrama VidyalayaスリランカT.M. thamidu dimantha
U.Yashmi Seyongmashi Dharmakeerthi
U.Sashmi Seyongyashi Dharmakeerthi
sanseya thewarapperuma
W.L.A.සත්සිලුනි වෙතුම්යා වීදාගම
K.P.Nawani pabasara Kahandawa.
Bandarawaththa Parakrama school - GampahaスリランカSandeni sithumya weerasooriya
M.A. Suvindu Indusara
PUBUDU Educational Centerスリランカජේ. පී. සවික් වික්සුක
Mihin
ආර්.ඩී.යසසි රිවිකිරණි නිශ්ශංක
Deneth Sithija Akash
D DEWNETHMEE NIHANSEE MAYADUNNE
Surala juku Nugegoda WBスリランカM A Jayodi Mathsandi Dharmadasa
New Generation International SchoolsエジプトAnna Simon Fekry

School/Juku
Sekolah Partner/Surala Math Station
පාසල / JUKU
Country name
Nama negara
රටේ නම
Name or Handle Name
Nama atau Nama Pengguna/ සැබෑ නම Handle Name
Surala Math StationインドネシアJulian Prajna Hadiputra
Viriya Wijaya
Yoeru Imanuel Harvest Tumon
Adnan Syafiq Alfarisi
Fadhil Mukti Widiyanto
Rinad rizal bahanan
Acelin Adriana Roxanne
Galen_SMSi
Rais Alkhawarizmi Mubarrak
Alvin Drew Aryanto
Maulana_SMSi
Anak Agung Gede Satya D
M.Ghazi Alkhalifi Franata
Yumna Labiqa Andini
Nediva Mahya Zaffarani
Azka Shiddiq Rokhmatulloh
Syarifah Faakhirah Al Hinduan
Niken_SMSi
Kurnia Yusuf Aditya
Aqilla Mahira
AZhafirah_SMSe
Zaskia Mahindra Azzahra
Sabrina Alya Kamila
Siti Aimy Azzalea
Salsabila Islamic SchoolインドネシアQiana Sabiya Humaira
Nayla Firtia Maharani
Arkha El Jabbar
SD AshfiyaインドネシアSiti Humaira Aulia Izzati
Zavior Rafathar Aditya
Tsabit Faiz Hafizh
Ryuza Arsenio Riswandi
SD Muhammadiyah 7 BandungインドネシアTabina tsabita
Alifa Rafanda Inara Zahira
Next Learners Home LearningスリランカM L Dineth nethsara
M. Senudi Thilokya Pinto
Prahan Abheesha Silva
Azeen Manha Saheed
AISHA HL.SURALA
Amidu Induthara Ekanayake
Kayden senash Bosco
ADILA HL.SURALA
P. M. Dulnith Senhiru Pathiraja
Dulansa
G.G. Nethini Nisalana Dharmadasa
කේ. විදු දසත් දේවප්‍රිය
A.Vivas Akshana
N.W.Pankajee Dilshara Ranasinghe
HPI Abhishek Wimalasiri
Nalina Yashohara
I . G . Kaveesha nethsarani Imbulegama
Khadeeja Fahim
S.A.Sethuka Tejus Samaraweera
Dulithi Abhisheka Wickramasooriya
L.A.Sanuthi Shakya K. Liyana Arachchi
G.K.Thinindu Damrisi
එම්.එස්.කෙත්මින්
M D Senul Seyjitha Premathilaka
M.R.M.Rayan
M. G. Mandara Ravihansa
Sanuki nawandana herath
Sanithu Weerasinghe
methu threen
Eranya Dhamsari Paranawithana
Aradhya Srineethan
Dimath Uthsara
Oshitha Nethsara
Aahil Nehan
Methula Asangsith Masinghe
Ocean Perera
K. G. Isindu Bhashika
B.H. UVINDU ANUTHTHARA
Hasaru Gimnada
Buvindu Mendis
L. A. S. A. D. Liyana arachchi
SAVANT DALUWATTE
H B Dewnitha Lakvin Premachandra
N.W.Panchalee Dewsara Ranasinghe
N W Ovin Jithsara Weerasinghe
Thinuga Insith
Kids Maths Lab - GampahaスリランカK.D.Sanula Sandil Dissanayaka
Jethya Kenolee Sirisenage
R.D.Neethisha Nethmal Rajapaksha.
747ThenujaKemin_G4_Dec22
Aaqib Dilshad
S.A.D.Sanuthi Lianna Perera
Rivinu lositha dahammeth karunarathne
A.M Dulein Nimneth Amarasekara
Didula Damsanda Senevirathna
H P Dinula Amodya Jayasekara
Thinuthi Suhansa Wijethungaarachchi
R. Mindi Oneja Rathnayake
K.K.A.Janiru Mihimitha Perera
S Sanulya Sansiluni
Vinudi Attanayake
L.T.Sehansa Diwyanjalee Liyanawaduge.
Melinda Claire McKenzie Wimalasena
D.M Thinithi Yumethya
Senuli Rashwitha Menon
W.R.A Bhashitha Sri Adheeshwara Rathnayake
Ameesha Liyanwala
Sethumjith Nethsara Leelarathne
Sinura Vinsitha Rajapaksha
ලිතුලි ලිනෙත්මා වික්‍රමාරච්චි
D.Adheesh Seyjan Dissanayake
Dinuli Hiyansa Dissanayake
Vinuki Enara
Buvindu Hansira Thalagala
D.H .Dakshana Nethali Aradhya
E.G Dihas Sendiv
Kuvindu Rupasingha
Mahadurage Isalee Senara
S Minuli Sithumsa
Manannalage Minuka Ranchitha Lakshaman
Karannagoda Liyanage Artha Nadith Nirwan
W.k.Nethuja Yehas
Thenula Mithsara Lakshaman
G.සිහින බෝසිළු පෙරේරා
Thivenya Lokuliyanage
K.A Divya Vihangi Imbulana
W.M. Sanalya Sahangi Wijesundara
Manthuja Kudahettie
P.Pasandu Randira Gunarathna
PARANAMANAGE KENUDI HIMANSA
Ashoka A. Attanayaka
Hiruja yevan manage
Tisath Tithnuka Amarasiriwardane
Dinula Balasooriya
Saeli Akna Ranasinghe
K.G.Yenushi Yasithra Kiramage
Videv Perera
Ganula Adrian Dassanayake
Tojitha Bonula Bandara Mudannayake.
Isuri navodya
K P O Ransara
Bandarawaththa Parakkrama VidyalayaスリランカW.M.M. Sanulya Thathsiluni Wickramasinghe
P.G. Nethuja Himansaka Liyanage
M.L.Kusalja Imandi Gunathilaka
R M Sehanya Thirasandi Rajapaksha
Samodya sasaga
Dinuli Bimansa
ආර්. ඒ. කවිශ්ක උදාර රණතුංග
S.m .vihangi omaya
U P රමිඳු ලෝචන
R M Y B Rajapaksha
Harshitha Pamoja Rathnayaka
Bandarawaththa Parakrama school - GampahaスリランカK.K.Saveija Himayangi
Child Action LankaスリランカS.Eshan
M.Anish Kathun
W.M .Lakkiya Nisindi
Futuretec InstituteスリランカH.M.Danuj Deshan Herath
PUBUDU Educational Centerスリランカඑස්. රන්දිම ලක්ෂාන්
වෙනුර සදකැලුම්
H.D.Lihansa Pansilu Perera
හේරත් මුදියන්සේලාගේ නතාෂි ඔමන්දා
එස්. ටිෂානි මෙිගනා
එස්. චමෙිලි ආදිත්‍යා
තනිශි සනාරා තිලකරත්න
SOS AnuradhapuraスリランカDanupa Isiwaree Kusumsiri
Lakshani Madhuwanthi Rathnasiri
Thasindu Lakshan Nethmina
Shenuka Akethma
Rishmika Thisari Nikeshila Welikala
Vishwajith Yasanatha Kusumsiri
Gihansa Sathsarani
Malith Madhushanka
SOS MonaragalaスリランカNethara Sithumdi
Lalani Geeradha
Kaushi Gawesha
Malith Dilshan
Lisini Hansamali
Nulesha Nilmini
Roshini Sewwandi
Pushpakumara
Malika Nayomi
SOS NuwaraeliyaスリランカRagavi
Niroshini kaushalya
Sadali nisansala
Sanjeewa
Ajith kumara
Sumithra
Charuchandran
Thenuji thinara
Kavidu kaushal
Sanuji thavasari
Radha laxshmi
Surala juku Nugegoda WBスリランカM A Bindusara Asinsana Dharmadasa
S.M.Sanulya Harisandhi
සඳසි ආවින්යා අබේගුණවර්ධන.
තවිසි දුල්මා අබේගුණවර්ධන.
සෙනුජ වෙහාන්
POTHUPITIYA GAMAGE BUTHSADI SENUMI SEHASNA
New Generation International SchoolsエジプトSelim omar farouk